Creativ MGS S.R.L. denumită în continuare „Creativ MGS” se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil din data de 25 mai 2018.

Creativ MGS cu sediul în Husi, Str. Calarasi, Nr. 1, Jud. Vaslui, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui sub nr. J37/318/1997 având cod de identificare fiscală 10086964  email: cv@husi.ro  prin reprezentantul sau legal Administrator – Dna Georgiana Gaina este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate pe care le colectăm direct sau indirect de la dumneavoastră, în baza consimțământului dumneavoastră.

Prin prezenta NOTĂ de INFORMARE dorim să vă aducem la cunostință care sunt scopurile și temeiurile activității de prelucrare a datelor cu caracter personal, date pe care „CREATIV MGS ” le colectează în vederea realizării în bune condiții a tuturor evenimentelor pe care organizează,  precum și care sunt drepturile  persoanelor vizate enunțate anterior.

„CREATIV MGS ” prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate  cu următoarele Scopuri:

 

  • Comunicarea de mesaje comerciale privind serviciile CREATIV MGS prin intermediul poștei electronice (newsletter) sau telefonic, în scop de marketing direct, în temeiul consimțământului dumneavoastră.

 

Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de „CREATIV MGS ” cu ocazia desfășurării activităților de mai sus, sunt: nume & prenume, domiciliul/reședinta, email, număr de telefon).

Prelucrarea acestor date cu caracter personal este necesară pentru realizarea în bune condiții a activităților CREATIV MGS .

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în baza următoarelor Temeiuri prevăzute de Regulamentul (UE)2016/679:

  • realizarea intereselor legitime ale „CREATIV MGS ”, în special pentru realizarea în bune condiții a operațiunilor ce țin de activitatea companiei noastre;
  • îndepliniriea obligațiilor legale sau a dispozițiilor statutare aplicabile „CREATIV MGS ” b) obligații de raportare, c) întocmirea și evidența documentelor operaționale și financiar-contabile;

„CREATIV MGS ” poate transmite datele cu caracter personal colectate în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale/statutare către următorii destinatari/categorii de destinatari: autorități publice centrale sau locale, consultanții sau prestatorii de servicii IT cu care colaborăm, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal ori pentru îndeplinirea activității sau pentru respectarea obligațiilor contractuale pe care instituția și le-a asumat. Lista împuterniciților CREATIV MGS  este publicată pe site-ul www.creativmgs.ro

În cazul în care prelucrarea de date are la bază temeiul legal al consimțământului dvs., vă aducem la cunoștință că vă puteți retrage oricând acest consimțământ, fără a afecta însă legalitatea prelucrării efectuate anterior.

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate electronic pe perioada necesară pentru a respecta diversele obligații legale și statutare în conformitate cu politicile și procedurile noastre interne adoptate pentru atingerea scopului in care au fost colectate.

 „CREATIV MGS ” se angajează să-si desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului european 2016/679 adoptând o politică de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal pe care le prelucrează dar în același timp este interesată în a înțelege și viziunea tuturor entităților cu care se află în legătură privind protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile specifice conferite de GDPR:

a.Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (art. 15 GDPR),

b.Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete ( art. 16 GDPR),

c.Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (art. 17 GDPR),

d.Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (art.18 GDPR),

e.Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator ( art. 20 GDPR),

f.Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea ( art. 21 GDPR),

g.Dreptul de a depune o plângere la  Autoritatea de supraveghere dacă considera că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 GDPR).

În situația în care persoanele vizate  vor opta să  exercite oricare dintre drepturile enumerate mai sus, să formuleze observații sau să obțină informații sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor lor personale, dacă vor avea întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor sau vor avea orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitatea asupra datelor lor, vor  contacta  „CREATIV MGS ” folosind adresa de e-mail sergiu@husi.ro

CREATIV MGS  vă informează că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“A.N.S.P.D.C.P.”) și că aveți dreptul să vă adresați Autorității indicate mai sus, atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.